Algemene voorwaarden


 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.
 • De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 • De cliënt verplicht zich om op het intakeformulier relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
 • De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens (m.u.v. de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden).
 • De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
 • De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.
 • De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- zorgverlener of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.
 • Bij minderjarigheid van de cliënt moet er toestemming voor behandeling worden verleend door ouders of verzorgers. Wanneer ouders gescheiden zijn, is toestemming  van beide ouders nodig om behandeling te kunnen starten. Dit geldt voor kinderen tot 16 jaar. Vanaf 12 jaar moet een kind ook zelf akkoord geven om te starten met een behandeling.
 • Het recht op informatie ligt bij kinderen tot 12 jaar bij de ouders, bij kinderen tussen 12-16 jaar bij het kind en ouders samen en vanaf 16 jaar bij de cliënt zelf.
 • De therapeut is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten onder lidnummer 04025 en ontvangt ieder jaar een licentie welke in de praktijk zichtbaar wordt opgehangen. Deze licentie wordt jaarlijks door de NBVH verstrekt en garandeert dat de therapeut voldoet aan de benodigde eisen t.a.v. opleidingen, bijscholing en intervisie.
 • De cliënt verplicht zich tot betaling aan de therapeut van de ontvangen facturen binnen 14 dagen na ontvangst.
 • Indien de betalingen niet op tijd worden voldaan, zal de praktijk de inning van de openstaande bedragen overdragen aan een incassobureau. Het incassobureau zal de wettelijke rente en de incassokosten in rekening brengen bij de cliënt. De betalingsvoorwaarden van Medicas zijn van toepassing: http://medicas.net/betalingsvoorwaarden
 • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de facturen bij zijn of haar zorgverzekeraar en dient zelf te informeren of de zorgverzekeraar de consulten vergoedt. Daarbij kan de cliënt vermelden dat de therapeut is aangesloten bij de NBVH (Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten) onder lidnummer 04025 en de RBCZ (Registratie Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) onder licentienummer 403068R. De therapeut is niet aansprakelijk wanneer een zorgverzekeraar de bedragen niet uitkeert.
 • Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de klachtencommissie van de beroepsorganisatie van de therapeut. Hij of zij kan zijn/haar klacht schriftelijk indienen bij : NBVH, t.a.v. klachtencommissie, Postbus 86, 4000 AB  Tiel.
 • De therapeut heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.  Don Training en Therapie is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Het Nederlands recht is van toepassing. De aansprakelijkheid is beperkt tot de uitkering die plaatsvindt onder de verzekering  tegen beroepsaansprakelijkheid

« vorige pagina